Course Info

Non-curriculum online courses for Incheon National University.

Education on Understanding Korean Laws for International Students (1)


Learning period : 05-09-2022 ~ 11-16-2022
Course registration has been terminated.
 • Course Information

  ▶ 본 교육은 외국인 유학생을 대상으로 진행하는 온라인 교육으로, 한국 법령에 대한 이해를 높이고자 경찰청의 자료를 제공받아 실시합니다.

  - 교육 내용: 체류 관련 제도, 각종 폭력 예방 등

  ▶ This education is conducted for international students, and it is provided with the materials from National Police Agency to enhance the students’ understanding Korean laws.

  - Contents: Policies about residence in Korea, prevention of violence etc.

  ▶ 本次教育是以江原大学在读留学生为对象进行的在线教育,通过警察厅提供的资料以实施,旨在提高同学们对韩国法例的理解

  - 教育内容: 相关滞留制度,预防各种暴力等

  ▶ Chương trình giáo dục online dành cho đối tượng du học sinh nước ngoài hiện đang theo học tại trường đại học Kangwon, được thực hiện dựa theo tài liệu được cung cấp bởi Sở Cảnh sát nhằm nâng cao hiểu biết của du học sinh về luật pháp Hàn Quốc

  - Nội dung giáo dục: Quy định cư trú, Phòng chống các loại bạo lực v.v...

 • Professor

 • Code : 2022_80_27_1_1
 • Subject : Education on Understanding Korean Laws for International Students
 • Week : 1
 • Enrol-limit : 800
 • Credit : 0
 • Language : 한국어 (ko)
 • Tag :
Back to Previous Page